Nav

Friday, December 11, 2015

สอบนายทหาร ยศ.ทบ.รับคนจบสาขาไหนมากที่สุด

เรื่องเล่าจากคำถามที่เก็บมาฝาก จากน้องผู้หญิงคนหนึ่ง จากสมุทรปราการ อายุ 21 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส.แล้ว สอบถามมาว่า อยากเป็นทหารหญิง พอจะมีโอกาสไหม ซึ่งผมก็แนะนำว่าก็มีแต่น้อยกว่าคนที่จบปริญญาตรี ขั้นต่ำ เพราะ ทางกรมยุทธศึกษา ทหารบก จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน คุณวุฒิปริญญา เป็นประจำ ทุกๆ ปี ปีละหลายอัตรา และหลายตำแหน่ง ซึงน้องเขาสามารถ เดินทางไปสมัครสอบได้
แต่ก็มีคำถามตามมาอีกว่า ควรจะเรียนสาขาไหน จึงจะเปิดรับหรือ กองทัพบกมีความต้องการมากที่สุด โดยน้องก็ถามมาว่า จบรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รับเยอะถูกต้องไหม
ก็เลย ต้องมาดูข้อเท็จจริงที่ ตำแหน่งและอัตราที่ ยศ.ทบ. เปิดรับกันจริงๆ ของปี 2559 ล่าสุด สรุปมาให้ดูตามแผนผังภาพ ด้านล่างนี้เลยครับ
สรุปได้ดังนี้
1 วิศวะ เปิด 13 อัตรา
2 วิทยาศาสตร์ 18 อัตรา
3 ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ) ที่ถามมา รับ 40 อัตรา
4 นิติศาสตร์ รับ 49 อัตรา
5 การเงินและการบัญชี รับ 30 อัตรา
6 ศาสนศาสตร์ นักธรรม รับ 7 อัตราสรุปว่า ถ้าจะเอาตามฐานข้อมูลนี้ เรียนกฏหมาย จบมา มีอัตรา รองรับได้มากกว่าครับ
แต่อย่างว่า เรียนกฏหมาย ก็ต้องดูพื้นฐานและความชอบส่วนตัวของเราด้วย
อีกอย่างจะเอาข้อมูลนี้ เป็นเกณฑ์ไปตลอด ก็คงไม่ใช่ ปีหน้า อาจจะแปรผันไปตาม อัตราที่ว่างจริงๆ หรือ ตำแหน่งที่ว่างอยู่ ก็ได้
เอามาฝากเป็นข้อคิด
สำหรับคนที่จบ ม.ุ6 แล้ว เลยวัยที่จะสอบ นายสิบ นายร้อย หรือ นตท.แล้ว แต่ยังอยากรับราชการทหาร ก็มีช่องทางนี้แหละครับ ที่เปิดโอกาสให้บุคคล พลเรือน คุณวุฒิปริญญา ได้สอบแข่งขันกันเข้ามารับราชการใน กองทัพบกครับ


Tuesday, November 17, 2015

ลิงค์ดูผลสอบสอบหนุนรุ่นที่ 5

ลิงค์ดูผลสอบสอบหนุนรุ่นที่ 5
สามารถคลิกตามลิงค์เข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ครับ
link ดูผลสอบกองหนุนรุ่นที่ 5 นสศ.

ขอแสดงความยินดีกับคนที่สอบได้ทุกคน
และขอเป็นกำลังใจให้คนที่พลาดหวังทุกคน
ขอให้มีกำลังใจในการต่อสู้และพยายามต่อไป
สักวันหนึ่งความสำเร็จ จะต้องมาถึง

แคปเจอร์ภาพหน้าจอมาฝาก สำหรับรายละเอียด การรายงานตัวของคนที่สอบได้ ตัวจริง

ขอบคุณที่มา www.swcom.mi.th

สำหรับท่านที่อยู่ในลพบุรี จะเดินทางมาดู ป้ายประกาศผลสอบ สามารถเดินทางมาดูได้ บริเวณ ด้านหน้า อาคาร แหล่งชุมนุมทการรบพิเศษ สถานที่รับสมัครสอบ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ฯ องเมือง จ.ลพบุรี


Tuesday, September 1, 2015

ด่วน นสศ.ประกาศรับสมัครกองหนุนเป็นนายสิบ รุ่นที่ 5/2559

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2559 จำนวน 200 อัตรา มีข้อมูลสรุปดังนี้ ท่านที่สนใจต้องการสมัคร หรือแจ้งข่าวนำพาบุตรหลานมาสมัคร ก็สามารถดูรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

กลุมงานสวนกําลังรบ จํานวน 190  อัตรา
กลุมงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา จํานวน 10  อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเปนทหารกองประจําการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แลว) 

2 เป็นผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปขึ้นไป (ได สด.8 หรือ สด.3 แลว)
การศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

โดยมี อายุ18  ปบริบูรณและไมเกิน 28  ปบริบูรณ

กำหนดการรับสมัคร
ขายใบสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่  7 ก.ย.58 ถึง 30 ต.ค.58 ณ ตึก บก.นสศ.ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ฯ เว้นวันหยุดราชการ

รับสมัคร ในวันที่ 26 - 30 ต.ค.58   ณ แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) คายสมเด็จพระนารายณมหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีตั้งแตเวลา 0800–1600 เวนวันหยุดราชการ

ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใน 11–12 พฤศจิกายน 2558
ทดสอบภาควิชาการ ใน 14 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภคายนารายณศึกษา
สอบสัมภาษณ ใน 15 พฤศจิกายน 2558 ผูผานการสอบภาควิชาการ

ประกาศผลสอบครั้งสุดทายใน 18 พฤศจิกายน 2558 ณ กองบัญชาการหนวย บัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 1000 และทางเวปไซด www.swcom.mi.th เวลา 1300

ใน 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 0800  ผูสอบไดตัวจริงลําดับที่ 1-100 รายงานตัว ทําสัญญาและพิมพลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร ณ แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)

ใน ๒๗ พฤศจิกายน 2558  เวลา 0800 ผูสอบไดตัวจริงลําดับที่ 101-200 รายงานตัว ทําสัญญาและพิมพลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร ณ แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)

 ใน 1 กุมภาพันธ 2559 เวลา 0800 รายงานตัวฝกปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ ณ แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) (บรรจุเขารับราชการ ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2559  เปนตนไป) ระยะเวลาการฝก 8 สัปดาห ตั้งแต 1 กุมภาพันธ ถึง 31 มีนาคม 2559

ติดตอสอบถามรายละเอียดการสมัครไดที่ กองกําลังพลหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ คายสมเด็จพระนารายณมหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท (036) 413412 หรือ 084-4524225 ในวันและเวลาราชการเทานั้น

Monday, August 31, 2015

แนะนำแนวทางการเตรียมตัวสอบนายร้อยสิงคโปร์

เส้นทางของนายทหารชั้นประทวนสู่โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์
รวบรวมและเรียบเรียงโดย Admin เอง
กล่าวนำ

การเลื่อนฐานะของนายทหารประทวน ที่ต้องการแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพการรับราชการ ย่อมแตกต่างออกไปตามฝัน จินตนาการ และแรงบันดาลใจของแต่ละคน รวมทั้งพื้นฐานความรู้ ก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่นกัน

การก้าวผ่านจากนายสิบไปเป็นนายทหาร โอกาสหรือช่องทางหลัก ๆ ที่เปิดให้กำลังพลของ กองทัพ ประกอบไปด้วย การสอบเลื่อนฐานะคุณวุณิปริญญาตรีของ ยศ.ทบ. ประจำปี ที่ทราบกันดีแล้ว ,การสอบเข้าเป็นศิษย์การบินของศูนญืการบินทหารบก ลพบุรี ,และการสอบเข้าไปเรียนนายร้อยสิงคโปร์ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งเช่นกัน

ซึ่งในวันนี้ผม Admin ก็จะขอนำมาเป็นข้อมูลให้กำลังพลของ ทบ.ที่สนใจ สอบเรียนนายร้อยสิงคโปร์ได้ศึกษาและเป็นข้อมูล ดังนี้

คุณสมบัติ

Credit ภาพ : http://wanzongai.blogspot.com/

เป็นนายทหารชั้นประทวนชาย จบการศึกษา ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มี อายุไม่เกิน 27 ปี

และ รับราชการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี


จะเปิดรับปีละ 2 ทุน แบ่งเป็น ทุนทหารราบ (Infantry) และ ทุนทหารช่าง (Engineer) โดยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษก่อนที่จะเดินทางไปศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้จะได้รับตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับกรุงเทพ - สิงคโปร์ โดยสายการบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ ในระหว่างศึกษาจะได้รับเงินเดือนๆ ละ 770 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์หรือประมาณ 8,000 บาท มีอาหาร.ที่พัก และเครื่องแบบที่ใช้ในการฝึกศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร


1 การสอบคัดเลือก จะต้องสอบคัดเลือก 2 ขั้นตอน คือ การสอบ ภาษาอังกฤษ ALCPT (American Language Course Placement Test) โดย ศูนย์ภาษา ยศ.ทบ. แถวๆ สถานีรถไฟสามเสน

2. สอบวิชาเหล่า หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะไปศึกษา (ใครมีเป้าหมายจะไปก็เลือกเหล่าราบหรือช่างตั้งแต่ตอนสอบเป็นนายสิบเลยนะจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ได้มากๆ)


จากข้อมูลด้านบน จะเห็นว่าการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยสิงคโปร์นั้น จะบอกว่ายาก ก็ยากสำหรับคนที่ไม่เก่งหรือถนัดภาษาอังกฤษครับ จากข้อมูลที่ผมเคยได้คุยกับรุ่นน้องคนหนึ่งขออนุญาตเอยนาม พ.ต.ศรีสวัสด์ ศรีประโคน เหล่าม้า ปัจจุบันจบ รร.เสนาธิการทหาบกแล้ว รับราชการอยู่ที่ บก.ทบ.ครับ


น้องเคยบอกว่า การสอบภาษาคะแนนผ่านคือ 70 คะแนน แต่ตอนนั้นได้คะแนน 60 กว่าๆ แต่ก็ได้สิทธิ เข้ารับการศึกษา เนื่องจาก รับสองคน แล้วมีคนผ่าน 70 คะแนน แค่ 1 คน


สำหรับเพื่อนๆ นายสิบรุ่นเดียวกันของผม เหล่าสื่อสาร รุ่นที่ 25/35 ที่ได้โอกาสไปเรียน นายร้อยสิงคโปร์ มี 2 คนด้วยกัน ขอเอยนามท่านสักเล็กน้อย ร.อ.พิเซษฐ์ ฯ กลับมาสอบเป็นนักบิน ศบบ. ได้ทุนไปเรียนฮฬแบกฮอกที่สหัฐฯ กลับมาใช้ทุนปีสองปี ทราบว่าลาออกไปทำงานบริษัท ปัจจุบัน ไม่ได้ติดต่อกัน อีกท่านคือ พ.ท.แสงทวี ศรีสุข จบเสธ ทบ.แล้วลงไปรับราชการที่ ศร. ครับ


จะบอกน้องๆ นายสิบที่มีคุณสมบัติครบ และสนใจในการเตรียมสอบเป็นนายร้อยสิงค์โปร์ตามประกาศของกรมยุทธศึกษา ทหารบก ยศ.ทบ. ว่า น้องๆ ต้องสนใจ ทักษะการฟังการพูด การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษ แบบอเมริกันให้ดี แล้ว โอกาสของน้องมีแน่นอน พี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่สนใจนะครับ

เจอลิงค์นี้ จากน้องที่ไปจบนายร้อยสิงค์โปร์มาเช่นกัน สนใจตามไปอ่านได้จากบทความของเขาในบล็อก ชื่อ http://wanzongai.blogspot.com/
สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากจะหาคนสอนหรือ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ แบบอเมริกัน ที่ใช้ในการทดสอบด่านแรก ของ ยศ.ทบ. โดยเฉพาะทักษะด้านการฟัง และการจดจำคำศัพท์ ที่ใช้บ่อยๆ ผมเองก็มีความรู้และประสบการณ์ และมีสื่อที่จะใช้ในการศึกษาให้ได้

ช่วงนี้คงจะมีเวลาว่างๆ ตอนเย็นๆ หลังเลิกงาน พอจะแบ่งเวลา สอนหรือติวได้ แต่ขอรับเอาแต่น้องๆ ที่สนใจและตั้งใจจริงๆ เท่านั้น รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 3 คน เท่านั้น ในพื้นที่ จ.ลพบุรี หรือใกล้เคียงเท่านั้น สนใจก็ ทักมาในเมลส่วนตัวของ admin เท่านั้นครับ suteeka@hotmail.com

รายละเอียดคร่าวๆ
ติวเนื้อหาการฟัง CD แบบ ALC จำนวน 32 ชม. เสาร์ อาทิทย์ วันละ 2 ชม.
มอบ CD ข้อมูลการฝึกทำข้อสอบ และคำศัพท์ เพื่อให้ไปศึกษาและทบทวนด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด
วัตถุประสงค์ ประเมินผลผ่านได้ 70 คะแนน
ค่าใช้จ่าย : ทางเมลครับ

ใช้งาน Google Earth Pro Free

แจ้งมาเพื่อทราบสำหรับท่านที่สนใจ โปรแกรมแผนที่ Google Earth Pro เดิมต้องจ่ายค่าบริการรายปี ตอนนี้ เปิดให้ใช้งานฟรีแล้วนะครับ สำหรับหน่วยงานทหาร หรือองค์กรที่ต้องทำงานเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ พวกภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล หรืองานด้านการข่าว ด้านยุทธการ ก็แนะนำให้หาดาวโหลดมาติดตั้งและใช้งานกันครับ
ยกเว้นแต่ว่า ไม่อยากจะโหลดมาใช้งาน เลยให้ข้อมูล ผชบ.ไปว่า ต้องมีค่าบริการแบบนี้ ก็ไม่ว่ากัน 555

โดยเวอร์ชั่น Pro จะมีการเพิ่ม tool หรือเครื่องมือในการวัดแผนที่เข้ามาให้ และสามารถ Save หรือบันทึกภาพที่ขนาดความละเอียดสูงถึง  4800x2633 พิกเซล ทำให้สามารถได้ภาพที่คมชัดและดูรายละเอียดได้มากกว่าเวอร์ชั่นฟรีครับ

หลักการใช้งานก็ไม่ยากครับ
โหลดโปรแกรมมา setup ให้เรียบร้อย
เปิดขึ้นมา ในช่องลงทะเบียนใช้งาน ใช้บัญชีอีเมลสว่นตัวของคุณ
และใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสคำว่า GEPFREE ย่อมาจาก Google Earth Pro Free ครับ 

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ว 
ดูเพิ่มเติมทั้งหมดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาวโหลดและติดตั้ง คลิก ขั้นตอนการดาวโหลดและติดตั้ง Google Earth Pro ฟรีFriday, August 28, 2015

การเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนายสิบของกองหนุน นสศ.

แค่ข่าวสารนะครับ เป็นข้อมูลการเตรียมตัว ยังไม่ได้เปิดรับสมัครแต่อย่างใด อ่านให้ดีๆ ส่วนคืบหน้าข่าวสารการรับสมัครจริงๆ จะมาแจ้งอีกที

ปวดหัววันนี้ มีน้องๆ บางท่านลางานเดินทางมาขอซื้อใบสมัครสอบ ที่หน่วย ตกใจจริงๆ ครับ ไม่คิดว่า น้องๆ จะเข้าใจผิด ถ้าท่านอ่านบทความนี้แล้ว เข้าใจผิด ผมต้องขอโทษด้วย ไม่มีเจตนาจริง แค่เขียนให้ข้อมูลขั้นต้นเท่านั้น ไม่มีส่วนไหนที่บอกว่า เปิดรับสมัคร หรือขายใบสมัครแล้วนะครับ น้องๆ ช่วยอ่านดีๆ ด้วย
อีกอย่างถ้ามีประกาศจริงๆ ต้องอ้างอิงจากเว็บไซต์ของหน่วยรบพิเศษ www.swcom.mi.th ก่อนเท่านั้น

อย่าให้พี่รู้สึกผิดไปกว่านี้เลยครับ แค่เขียนบล็อกเจตนาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ขอให้อ่านและทำความเข้าใจดีๆ ก่อนครับ
เพื่อป้องกันผิดพลาด จะขอเปลี่ยนหัวเรื่องใหม่ละกัน

ดูล่าสุดแล้ว ไม่น่าจะเกี่ยวกับบล็อกของผมแล้วละ รอดตัวไปนะนิ
เพราะว่าในเว็บไซต์ทางการของ นสศ. มีข้อมูลลงแล้ว แต่ไม่ชัดเจน น่าจะเป็นสาเหตุของการเข้าใจผิด ตอนนี้

สำหรับท่านที่สนใจ หรือมีบุตรหลานที่ต้องการรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของ นสศ. ในปี งบประมาณ 2559 ซึ่งที่ผ่านมาเปิดรับมาเป็นจำนวน 4 รุ่น แล้ว
สำหรับรุ่นต่อไป กำหนดการเปิดรับสมัคร และข่าวสารในการรับสมัคร ยังไม่ได้กำหนดออกมานะครับ
แต่ถ้าเป็นห้วงกำหนดการเดิม ก็จะเป็นห้วงเดิมของปี 58 ที่ผ่านมาหรือเปล่า คือ ประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 นะครับ

จำนวนที่เปิดรับคือประมาณ 200 อัตรา

เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก และการแข่งขัน ซึ่งต้องบอกว่า มีอัตราการแข่งขันที่สูงมากพอสมควร 

จากตัวเลขการรับสมัครของปีที่ผ่านมา มียอดคนสมัครประมาณ 3000 คน ขณะที่อัตราที่เปิดรับได้มีประมาณ 200 อัตราเท่านั้น คิดเป็นอัตราส่วน 1:15 

จากค่าอัตราดังกล่าว สามารถให้ข้อคิดเห็นได้ว่า มีคนสนใจสมัครเข้ารับราชการในหน่วยรบพิเศษ เป็นจำนวนมาก จึงต้องคัดเลือกคนที่พร้อมกว่าในด้านร่างกาย จิตใจ และวิชาการ


ข้อดีของการเป็นทหารในสังกัดรบพิเศษคือ 
ได้เรียนหลักสูตรการกระโดดร่ม หลักสูตรจู่โจม หลักสูตรรบพิเศษ หลักสูตรสำหรับรบพิเศษเป็นการเฉพาะ หรือ ชกท. เช่น ระเบิดทำลาย แพทย์ สื่อสาร 

หลังจากเรียบร่มจบ จะได้รับเงินเพิ่มค่าเปิดเดือนละ 5300 บาท 

เงินเดือนเริ่มต้นก็ประมาณ 8000 บาท 

รวมกันแล้ว ก็ ประมาณ 13500 ต่อเดือน 

จะเห็นว่าน้อย 
ซึ่งผมก็ว่าน้อยจริง ในสภาวะโลกปัจจุบันที่อะไรๆ ก็แพง 

แต่ก็จะได้รับสวัดิการอื่นๆ ทดแทน เช่น สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ตนเอง ภรรยา บุตร พ่อและแม่ 
สิทธิการเบิกค่าเล่าเรียนของบุตร
บ้านพักฟรี ลดหย่อนค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น 

สรุปง่ายๆ คือ ตัวเลขเงินเดือนน้อย แต่มีความมั่นคงในแบบสังคมทหาร สังคมรบพิเศษ ที่จะมีการปกครองดูแลกันแบบ พี่กับน้อง หรือผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

ขั้นตอนการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนายสิบสังกัดรบพิเศษ นสศ.

รับอายุ 18 แต่ไม่เกิน 28 
รับ ม.ปลาย 

ขั้นตอนการสอบ

1 สมัครด้วยตนเองที่ ตึกกองบัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี

2 สอบพละศึกษา 
ดึงข้อ ผ่าน 9 ครั้ง
ลุก-นั่ง (sit-up ) ผ่าน 50 ครั้ง
ดันพื้น 32 ครั้งขึ้นไป
วิ่ง 1.6 ก.ม. ไม่เกิน 8 นาที
ว่ายน้ำ 100 เมตร ไม่เกิน 2.35 นาที

ตกท่าใดท่าหนึ่ง ถือว่าไม่ผ่าน และไม่ได้ไปต่อ 

จากตัวเลขสถิติข้อมูลคนสมัคร ด้านบน คือ 3000 คน จะเหลือคนผ่านเข้าสอบรอบที่สองคือ ภาควิชาการประมาณ 1000 คน เท่านั้น 

อัตราแข่งขันก็จะเหลือ 1:5 โดยประมาณ 

2 วิชาการ ก็จะมีการสอบ 
การเตรียมตัวทางวิชาการ สอบข้อเขียน 100 คะแนน (วิชาละ 25 คะแนน)
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
อังกฤษ

เนื้อหาก็ระดับ ม.ปลาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

รบพิเศษต้องการคนที่แข็งแรง และมีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ ก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงจะทดสอบสมองหรือสติปัญญา ด้านวิชาการ เป็นลำดับถัดมา 

บางคนเก่งวิชาการมากๆ แต่ร่างกายและความแข็งแรงไม่ผ่าน ก็จะถูกกรองออกไปในขั้นตอนของการทดสอบพละศึกษา แล้ว นั้นเอง 

ดังนั้นบทความนี้ จึงอยากเตือน หรือให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมด้านร่างกายให้มากๆ เพื่อโอกาสในการผ่านเข้าสอบวิชาการต่อไป 

วิ่งๆๆๆๆๆ บวก เข้า ฟิตเนสๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

3 ตรวจร่างกาย สัมภาษณ์ ประกาศผลรอบสุดท้าย การทำสัญญาเข้ารับราชการ 


ปล.บทความนี้เป็นแค่ข่าวสารนะครับ เป็นข้อมูลการเตรียมตัว ยังไม่ได้เปิดรับสมัครแต่อย่างใด อ่านให้ดีๆ ส่วนคืบหน้าข่าวสารการรับสมัครจริงๆ จะมาแจ้งอีกที